زریوار

دو یار زیرک و از باده کهن دو منی
فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

من این مقام به دنیا و آخرت ندهم

کردستان 2014

هی!


ای دل به کوی عشق گذاری نمی‌کنی
اسباب جمع داری و کاری نمی‌کنی

مشکین از آن نشد دم خُلقت که چون صبا
بر خاک کوی دوست گذاری نمی‌کنی

چله


سحرگه
رهروی در سرزمینی
همی‌گفت این معما با قرینی

که ای صوفی
شراب آنگه شود صاف
که در شیشه برآرد اربعینی

تفرج اپوزیسیون!

پنجشنبه صبح و ظهر و عصر، درکه.

ﺩﺭﻛﻪ


ﺻﺒﺢ اﺳﺖ ﺳﺎﻗﻴﺎ, ﻗﺪﺣﻲ ﭘﺮ ﺷﺮاﺏ ﻛﻦ
ﺩﻭﺭ ﻓﻠﻚ ﺩﺭﻧﮓ ﻧﺪاﺭﺩ
ﺷﺘﺎﺏ ﻛﻦ


ﺩﻋﺎ

اﮔﺮ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻣﻜﺎﻥ ﺧﻼﺻﻲ اﺯ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺭا ﺩﺭ اﺧﺘﻴﺎﺭﺕ ﻗﺮاﺭ ﺩاﺩﻩ, ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻧﺪاﺭﺩ.