تیمار!


دل را به کف هرکه دهم بازپس آرد
کس تاب نگهداری دیوانه نداردهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر