سگ


   شما اگر یک سگ نیازمند را پیدا کنید و به او غذا دهید یا نیازش را برطرف کنید و یا کمکش کنید، آن سگ دیگر هیچگاه شما را گاز نخواهد گرفت.

   تفاوت اصلی بعضی انسانها با سگ در همین است!۱ نظر:

morteza.deyanatdar گفت...

"سگ"

خطبه ای منصوب به حضرت علی(ع) معروف به "کلابیه":

خوشا به حال کسی که مانند سگان زندگی کند .در این حیوان 10 صفت است که سزاوار است انسانها دارای آن صفات باشند.
1- سگ ارزش و اعتباری در میان مردم ندارد. ( این صفت حال بیچارگان و مساکین است)
2- مال و ثروتـی ندارد. (این صفت وارستگان است )
3- خانه ی معینی ندارد و هر کجا که با شد جای استراحت اوست. (این صفت متو کـلا ن است )
4- اکثر اوقات گرسنـــه است . ( این روش صالحان است )
5- شبها جز مقدار کمی نمی خوابد . ( این حالت عاشقان است )
6- رانده می شود و جفـــا می کشد ، چون صا حبش او را بخواند بدون دلتنگی و ناراحتی باز می آید . ( این صفت خاشعان و متواضعان است )
7- به هر چیزی که صاحبش به او بدهد راضی است. ( این حالت قانعان است )
8- بیشتر اوقات ساکت و خا موش است . ( ایــن صفت خائفان است )
9-چون بمیرد از او میراثی باقی نماند . (این حالــت زاهدان است )
10- اگر صاحبش او را صد بار بزند و از خانه بیرون کند نمی رود.( این صفت مریدان است )
این متن به خطبه کلابیه معروف است !!
لازم به ذکر است که این خطبه در نهج البلاغه نیست.

ارسال یک نظر