انتقام!؟


   نوشته است: «بعد از خیانت دوست پسرم بمن، دیگر هیچ دوست داشتنی را جدی نگرفته‌ام. براحتی از این آغوش به آن آغوش افتاده‌ام. اگر کسی هم واقعاً دوستم داشته باشد، دروغش می‌دانم. نوعی بی‌حسی عاطفی.

    در عین حال، این کارم را نوعی انتقام‌گیری از آن پسر و از تمام پسرها و مردها می‌دانم.

و...»---