لواشک!


   سه تا بخر، دو تا ببر!    ترش و ملس...

متروی تهران


---