نهانخانه

حافظا چون غم و شادی جهان درگذر است
بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر