بنمای، بگشای، آرزوست

رخ
باغ و گلستانم

لب
قند فراوانم

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر