شارلاتانیسم


   بطور عجیبی شاهد گسترش و انتشار فساد در اکثر روانشناسان و مشاوران خانواده و «عارفان» و شارحان مولوی و حافظ و افرادی از این دست در جامعه هستم. قربانی اصلی این خوکها، خانمها هستند.

   کاش فرصتش را داشتم تا دست این افراد را رو کنم.

   ببین یکی از این خیل عظیم در حال گسترش چه نوشته:

مردشناسی

یک دختر و یک زن باید بداند که کجا سفت باشد و کجا وا بدهد
باید بداند که در ارتباط با یک مرد چگونه رفتار کند
باید چنته اش پر باشد از مردشناسی و شناخت جنسی متفاوت از خویش
باید وقتی مردی را می بیند ، تا حدود زیادی پی ببرد که این مرد چه شخصیتی دارد و در چه دسته ای از مردان قرار می گیرد
باید بلد باشد که چگونه جلسه ی اول قرار را منجر به جلسات بعدی کند
و در یک کلام، مهارت دل بردن از یک مرد را درونی کرده باشد
همه ی اینها آموختنی است

پشت این جملات یک شیطان، یک شیاد، یک شارلاتان، یک فاسق نشسته است.