دو لپی


    دانستن بعضی چیزها برای انسان مسئولیت می‌آورد. طوریکه اگر آن مسئولیت را اجرا نکند، زندگی او مختل می‌شود.

   تو به همانچه آموخته‌ای و می‌دانی عمل کن، زندگی چیزهای جدید را بموقعش به تو یاد خواهد داد.

   هل زدن برای دانستن عاقلانه نیست، فرزندم! چه اصراری داری؟!