دلخوشی


ای صاحب حسن در وفا کوش
کاین حسن وفا نکرد با کس

   آنچنان که پز دادن و حتی دلخوش بودن به مال و ثروت پوچ و باطل است، دلخوش و دلبسته بودن به زیبایی جسمی‌مان و چهره و صدا و بطور کلی بدن‌مان نیز باطل است و احمقانه.

بهمین سادگی!