... یا قصه کوتاه


آیین تقوی
   ما نیز دانیم

اما چه چاره
  با بخت گمراه؟هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر