فردای ناپیدا


   عمر من شد فدیهٔ فردای من
    وای از این فردای ناپیدای من

فدیه یعنی مالی که برای خرید مثلاً آزادی اسیری می‌پرداخته‌اند.
عمرمان را می‌پردازیم بامید اینکه «فردا» بیاید...


---