فکر


میهمان گر چه عزيز است همانند نفس
خفگی آرد اگر آيد و بيرون نرود! هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر