کلاه


   بعد از حدود سه ماه بودن در ایران، متوجه بازار پر رونق عرفان و خودشناسی در ایران شده ام. بسیار بیشتر از سالهای قبل که اینجا بودم. بساطی ست عجیبا غریبا!

   خیل عظیمی از اساتید گرامی عرفان و خودشناسی بطور فعال مشغول گول زدن خانمها و تور کردن آنها هستند. یکی دو نمونه هم ندیده ام، خیلی زیاد! و در شهرهای مختلف.

   و چقدر هم این کلاسها زیاد شده و بازار استاد استاد و مرید شدن داغ است. هیچکس هم به یک نفر قناعت نمی کند، نه مرید به یک استاد، و نه استادها به یک مرید! ماشالله به این اشتها! هل من مزید؟!

  ظاهرا سر این "استاد" فقط بی کلاه مانده و احساس غبن میکند!