جویبار


   پنجشنبه صبح، حدود هشت هشت و نیم،
   کافه جویبار،
   درکه! 
   (تهران)