طلا


من شــنيدم ز پير دانشــمنـد
تو هم از من بياد دار اين پند

آنچه بر نفس خويش نپسندی
نيز بر نفس ديگری مپســـند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر