کرباس

همانقدر که در یک سرزمین تبلیغ "مذهب" می‌شود، در سرزمینی دیگر(اعنی امریکا) تبلیغ ملیت می‌شود.

و این هر دو یک کارکرد را دارند.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر