حذف


   چیزهایی را که در زندگی‌ات هست و نمی‌خواهی‌شان را بشناس و دقیقاً مشخص کن.

   درون خودت دقت کن به اینکه چه چیزها، عقاید، تعلقات، اتوریته‌ها و کلاً هر چه را دوست نداری، چه چیزهایی هستند. لیست از آنها تهیه کن.

   و از آنها جدا شو.

   برای همیشه دل از آنها بکن.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر