احیاء


به شکلها و تمرینهای مختلف، مردن و مرگ بر لذت را تجربه کنیم.

پرهیز باعث قوّت جان و روان آدمی‌ست.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر