کودک حلوافروش

اشک کان از بهر او بارند خلق
گوهرست و اشک پندارند خلق

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر