بهره‌کشی عاطفی

اگر تابحال چیزی دربارهٔ «استثمار عاطفی»، «باجگیری عاطفی» و یا Emotional manipulating چیزی نشنیده و نخوانده‌اید، بخوانید و بشنوید.
یکی از چشمه‌های ناب «من» است!

۱ نظر:

شادی گفت...

چندسال درگیرچنین مشکلی بایک نفرکه فکرمی کردم قصدی جدی درموردمن داره داشتم،اول بسیارباشوق وعلاقه عمل می کردووقتی به سمتش جذب شدمفیکی به نعل می کوبیدویکی به آهن...گاهی بسیارخوش اخلاق بودوزمانی هم بسیارتلخ رفتارمی کرد...به طوریکه فکرمی کردم اشتباهی ازمن سرزده...خیلی ازاین رفتارهای ضدونقیض داشت که همیشه هم کج خلقی خودش رابه گردن من می انداخت ومرتب ازهمه کارهایم ایرادمی گرفت وتحقیرم می کرد...این ماجرابه قدری آزاردهنده شدکه باکمک مشاورومطالعه توانستم آن راتعدیل کنم...حالامی دانم که چنین اشخاصی به هردلیل که خانوادگی واجتماعی هم هست می خواهندفقط به شکاردیگران بپردازندوبعدآنهارارهاکنند،چون هیچ تعهدجدی رانمی پذیرندودرصددازارشخص برمی آیند.خودشناسی ومطالعه دقیق به من کمک کردکه دست ازاحساس گناه برای رفتارنامناسب شخص دیگربردارم وباکسی که مشکل داره ،قطع رابطه کنم که موردازارواذیت روحی قرارنگیرم.این خیلی مهمه که نه درروابط خودمون درصددباشیم دیگران روتحت فشارقراربدیم که ازاونهاامتیازبگیریم وهم این که ازاونایی که درواقع چنین درگیری هایی رواول باخودشون دارندوبازتابش روبه افراددیگه برمی گردوننددوری کنم.

ارسال یک نظر