ما رمیت اذ رمیت

خاموش نشین،
زبان آفاق از توست

تا در سخنی، حرف تو هم حرف تو نیست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر