تاج کرمنا


ویدیو: https://www.youtube.com/watch?v=eTLmz9xkkUc

 
هیچ محتاج می گلگون نه‌ای
ترک کن گلگونه تو گلگونه‌ای

ای رخ چون زهره‌ات شمس الضحی
ای گدای رنگ تو گلگونه‌ها

باده کاندر خنب می‌جوشد نهان
ز اشتیاق روی تو جوشد چنان

تاج کرمناست بر فرق سرت
طوق اعطیناک آویز برت

تو خوش و خوبی و کان هر خوشی
تو چرا خود منت باده کشی

جوهرست انسان و چرخ او را عرض
جمله فرع و پایه‌اند و او غرض

ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش
چون چنینی خویش را ارزان فروش

علم جویی از کتبها ای فسوس
ذوق جویی تو ز حلوا ای فسوس

می چه باشد یا سماع و یا جماع
تا بجویی زو نشاط و انتفاع

آفتاب از ذره‌ای شد وام خواه
زهره‌ای از خمره‌ای شد جام‌خواه

--

می گلگون: ارزش‌ها، اعتباریات، بیرونی‌ها
تاج کرمنا: ذات و فطرتت
کتبها: اطلاعات، دانش، محفوظات ذهنی
حلوا: بیرونی‌ها، ارزش و اعتباریات
آفتاب: تو
ذره: بیرونی‌ها
زهره: تو
خمره: بیرونی‌ها، مجموعه توهم‌های منبعث از «من»
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر