روان!


 آبی که بر آسود زمینش بخورد زود 
دریا شود آن رود که پیوسته روان استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر