بابک


گر نشان زندگی جنبنده‌گی‌ست
خارِ در صحرا سراسر زندگی‌ست!

هم جعل زنده است هم پروانه، لیک
فرق‌ها از زندگی تا زندگی‌ست

جُعَل : نوعی سوسک، سوسک سرگین‌غلطانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر