جان


از دیده برون رفت، ز دل نیز رود
از دل برود هر آنکه از دیده برفت
 
دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند
تو ...۱ نظر:

ارسال یک نظر