نجات

النجاة في الصدق.
رهایی در راستی‌ست.

صداقت با خود، یعنی دیدن خودمان همانگونه که هستیم. در نهایت سادگی، صداقت و رک بودن.

و این کار ساده‌ای نیست. در حد مرگ سخت است. اما شدنی.

ما از خودمان تصور و تصویری داریم که منطبق بر واقعیت نیست. و فرار می‌کنیم از روبرو شدن با این واقعیت که: آنچه می‌پنداریم هستیم(بلحاظ روانی)، نیستیم.

مرگ(هر دو نوع مرگ، اختیاری و جسمی) ما را با این واقعیت، لاجرم، روبرو می‌کند. لذا از مرگ(هر دو نوعش) گریزانیم.

آنکه می‌ترسی ز مرگ اندر فرار
آن ز خود ترسانی ای جان، هوش دار

روی زشت توست، نه رخسار مرگ
جان تو همچون درخت و مرگ برگ

از تو رُسته‌ست ار نکوی‌ست ار بدست
ناخوش و خوش هر ضمیرت از خودست

مرگ هر کس ای پسر همرنگ اوست
پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست

پیش ترک آیینه را خوش‌رنگی‌ است
پیش زنگی آینه هم زنگی است

راستی پیش آر یا خاموش کن
وانگهان رحمت ببین و نوش کن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر