روی دلآرا

چه جملهٔ جالبی‌ست «المفلس في امان اللّه».
ترجمه‌اش می‌شود: فرد مفلس در امان خداست.

کسی در امان حق است که از هویت، شخصیت و نفس، مفلس است.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

شماهم زودبرای هرجمله،یک ربطی به حرفهای خودپیدامی کنید.
کاش می دانستیم ومی دانستیداین حرفهاکه هی به اسم خودشناسی تبلیغش رامی فرمایید
واقعاًمنبع ومأخذخداپسندانه ای دارد؟
یافقط مستندبه تئوسوفیسم کریشنامورتی بودایی وجلال الدین بلخی صوفی است که این روزهاحتی به اصطلاح رسانه هم خیلی سریال وبرنامه عرفانی برایش می سازد!

شترراگم کرده ایم وپی مهارش می گردیم.
آیامطمئن هستیدکه این گونه تعابیرازهویت وشخصیت ونفس ،باواقع وآنچه خداازآفرینش ماوفرستادن رسولانش مدنظرداشته است سازگاراست!
لطفاًبی غرض ومرض کمی تأمل کنیم وبیندیشیم،اندیشه ای این بارنه ازروی فهم خودم،یک بارازخدابخواهیم آنچه درست است واومی پسندددرانتخاب راه،به مانشان دهد.

ممکن است هنگامی که این مطلب رابه اشتراک می گذارید،دوستانتان چهارتافحش ادبی ازناآگاهی وازخدابی خبری ونفهمی نثارمان بفرمایند.ولی اشکالی ندارد.

ارسال یک نظر