مانیتور


   انسانها را بصورت یک سری ذهن‌هایی ببین. هر ذهنی گرفتار مسائلی‌ست، اعم از خشم، نفرت، حسادت، حسرت، مقایسه، رقابت، میل به چیزی شدن، کامل شدن و غیره. (در دوره‌ها دربارهٔ ریشهٔ آنها بطور مفصل بحث شده است). 

   حال، هر ذهنی بیشتر به این گرفتاری‌هایش آگاه باشد، فارغ‌تر است.

جان نباشد جز خبر در آزمون
هر که را افزون خبر، جانش فزون

اقتضای جان، چو ای دل، آگهی‌ست
هر که را افزون خبر، جانش قوی‌ستهیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر