سادگی


   در سادگی، سادگی درون، سادگی ذهن، رضایت عظیمی نهفته است.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر