اصول

   اولویت با اصول است. اصل کار، اصل زندگی را دریاب، باقی حاشیه است.

   اصل زندگی چیست؟!

  حکایتی است در کتاب فیه ما فیه که می گوید اگر کسی به تو دستور بدهد برو به فلان شهر و فلان کار را انجام بده، و تو بروی و کارهای زیادی انجام دهی ولی آن کار را، آن کار اصلی را، انجام ندهی، گویی هیچ کاری انجام نداده ای‌. ماموریتت را بانجام نرسانده‌ای.

رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود
رهرو آن است آهسته و پیوسته رود

اصل را دریابیم، به پیوستگی.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر