مراتب

منظور از مراتب بهشت و مراتب جهنم و طبقات آنها، همین کیفیت درونی و روحی انسانهاست.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر