جواسیس القلوب


   چه بسیار دوستی‌ها که با آشکار شدن باطن یکی بر دیگری، از هم گسیخته می‌شود.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر