سنخیت و دوستی


   اصل جنسیت یا دقیق‌تر بگوییم «سنخیت»، برای شناخت، بسیار اصل و محک دقیقی‌ست. یکی از نمونه‌های آن این است:

   وقتی دو نفر که با هم دوست بوده‌اند، از هم فاصله می‌گیرند یا جدا می‌شوند، قطعاً بلحاظ روحی و معنوی بین دنیای آنها افتراقی(تفاوتی) رخ داده. قطعاً از نظر سنخ و جنس روحی از هم فاصله گرفته‌اند.

   در این حالت، بهتر است هر دو به فکر روند و در خودشان تأمل کنند که کدامیک از صفای باطن(که تنها راه صحیح زندگی‌ست) فاصله گرفته است. هر کدام تشخیص داد که از مسیر مذکور فاصله گرفته، به فکر چاره برای خودش باشد.

   نمی‌شود که دو نفر در یک فضای روحی باشند، یعنی سنخیت داشته باشند، اما از هم فاصله بگیرند.
۱ نظر:

پست کردن نظر