بشتابید


   بهترین کار خوب این است که انسان به درون خودش برسد. این اصیل‌ترین و اساسی‌ترین نوع کمک به دیگران است!

   وقتی انسان به صفای باطن خودش برسد، خیرش به شکل‌های مختلف به دیگران نیز می‌رسد، حتی بدون اینکه خودش مطلع باشد.

   بهمین خاطر است که نماز، «خیر العمل» نامیده شده است. یعنی «بهترین کار».هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر