تیر


   هیچوقت، هیچوقت، هیچوقت، حتی در اوج عصبانیت و ناراحتی و فشار، حرفی نزنید که هیچ جای صلح و آشتی نگذارد. زندگی دائم در حال تغییر است. چه بسا فردا باز بخواهید دوست و نزدیک شوید، اما آن حرفهای ضمن عصبانیت، مانع شوند.هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر