برکتِ شکست


در شکست برکت است.

از شکست نترس!


۱ نظر:

morteza.deyanatdar گفت...

مهتری گر به کام شیر در است

شو خطر کن ز کام شیر بجوی

یا بزرگی و عز و نعمت و جاه

یا چو مردانت مرگ رویاروی

شعر از:حنظله بادغیسی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%B8%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%BA%DB%8C%D8%B3%DB%8C

پست کردن نظر