زاویه دید!

 
 خرد تا به زنان می‌رسد، نامش مکر می‌شود و مکر تا به مردان می‌رسد نام عقل می‌گیرد ! 
درخواستِ توجه به زنان می‌رسد، نامش حسادت می‌شود و حسادت تا به مردان می‌رسد، می‌شود غیرت! 

بدی نگفته. 
و شاید بجای «درخواست توجه» می‌گفت «انحصارطلبی در عشق» یا «شرکت‌سوزی»(بتعبیر مولانا) بهتر می‌بود.


---