یکجا


   این که می‌گویند آن خوشتر ز حسن
   یار ما این دارد و «آن» نیز همهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر