حضور


   مباش بی می و مطرب
   که زیر طاق سپهر

   بدین ترانه غم از دل بدر توانی کردهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر