کشتی


 در دو سوي تشك ايستاده اند
مثل دو قهرمان آرامند
به هم نزديك ميشوند
دست ميدهند
بهم نگاه ميكنند 
مثل دريا و ماه
آنگاه كشتي آغاز ميشود
خم ميشوند
دست در بازوي هم
كمرگاه و ران ها
ناآرام در هم مي پيچند
وحشي و حمله ور
و سرانجام آنكس بخاك مي افتد كه زودتر مي گويد
دوستت دارم 

«صرفا جهت زيبايي شعر»
2013-09-12 
19:30:50هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر