طرفدار


   هر که را مردم سجودی می‌کنند
   زهر اندر جان او می‌آکنندهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر