جدیت


   وقتی با کسی ارتباط نزدیک پیدا می‌کنی، بسبب شوخی‌ها و بذله‌گویی‌هایی که یک رابطهٔ نزدیک اقتضاء می‌کند، حرفهای جدی‌ات نیز ممکن است جدی گرفته نشود. در اینصورت چه می‌شود گفت و چه می‌توان کرد؟!