یلدا


   شب قدری چنین عزیز و شریف

   با تو

         تا روز خفتنم

                  هوس استهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر