وفا


   صداقت داشتن با خودم بر صداقت داشتن با دیگران اولویت دارد.

   تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.