خون منی


   دیگران
           از نظر
                  از دل

   تو
      جان
          بدنهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر