مسئولیت؟!


   خیلی ساده است. توجه کنیم که همسر ما مسئول خوشبختی ما نیست! هیچکس مسئول خوشبختی و شادی من نیست.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر