همین


الا ای مدعی در خود شناسی
که در هر پستی و در هر لباسی

و یا دم میزنی عرفانیم من
گذاری بهر این و آن کلاسی

چرا حسرت خوری تو از گذشته
و یا آینده را هول و هراسی

رها کن ماضی و مستقبلت را
سپس یکسو بنه تو هر قیاسی

در اکنون زندگی کن ای عمو جان
ببر لذت ز اکنونت اساسی

چنین کردی ببینی بعد از اینت
ز نور حق درونت انعکاسی

خمش ای مرتضی مشغول خود شو
خودت در خود شناسی آس و پاسی 


از آقا مرتضی دیانتدار عزیزهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر