سنگ صبور


که چنانم من از این کرده پشیمان 
که مپرسهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر