تعادل!


نگویمت که همه ساله می پرستی کن 
سه ماه می خور و نه ماه پارسا می‌باشهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر